تماس تلفنی با بخش کنسولی مسکو
از دوشنبه تا جمعه
از ساعت 14 تا 17
ساعات پذیرش مراجعین در بخش کنسولی مسکو
از دوشنبه تا جمعه
از ساعت 9 تا 12